Education for All การศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10


กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วย การศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 World Conference on Tenth Meeting of the High-Level Group on Education for All ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
เมื่อปี พ.ศ. 2533 ประเทศไทยได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก ว่าด้วย เรื่อง การศึกษาเพื่อปวงชน มาแล้ว ที่จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยร่วมกับองค์การยูเนสโก และหน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ ซึ่งในการประชุมครั้ง นั้น ที่ประชุมได้กําหนดเป้าหมาย สำหรับการพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชนไว้ และได้มีการรับรองปฏิญญาจอมเทียนเป็นครั้งแรก ในปฏิญญาจอมเทียน ได้ระบุเป้าหมาย 6 ประการ คือ
1. ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ภายในปีพ.ศ. 2543
3. ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนผ่านมาตรฐานขั้นต่ำที่สูงขึ้น
4. ลดอัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ในปี พ.ศ.2543 ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอัตรา ในปีพ.ศ.2533 โดยเน้นการเรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรี
5. ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นต่อการ ดํารงชีพของเยาวชนและผู้ใหญ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัย และการงานอาชีพที่ดีขึ้น
6. เพิ่มพูนความรูทักษะ และค่านิยม ที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และครอบครัว ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 องค์การยูเนสโกได้จัดการประชุม เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ที่เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล แต่ผลปรากฏว่า ประเทศสมาชิกยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาจอมเทียนได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้กำหนดเป้าหมายที่จะทำให้บรรลุ การศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี พ.ศ.2558 ไว้ในกรอบปฏิญญาดาการ์ ดังนี้
1. ขยายและปรับปรุงการศึกษาและการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กที่เปราะบางและด้อยโอกาส
2. จัดให้เด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อย สามารถเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพ
3. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ใหญ่ผ่านโครงการทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน
4. พัฒนาอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
5. ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาระดับประถมและมัธยม โดยเน้นการเข้าถึงของเด็กผู้หญิงและทำให้เกิดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้านและรับรองความเป็นเลิศทั้งหมด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ โดยเฉพาะในเรื่องการรู้หนังสือ การคำนวณตัวเลขและทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต

สำหรับ การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะทบทวนถึงการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนครั้งแรก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ และนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กราบบังคมทูลกล่าวรายงาน
ทั้งนี้ องค์การยูเนสโก โดย Mr.Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ประเทศไทย ได้เชิญผู้นำด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 45 ประเทศ เช่น Kenya, Japan ,Uganda Morocco, Norway, Turkey, Timor –Laste , India, Senegal, Trinidad, Indonesia, Chaina, ลาว และ ไทย ฯลฯ รวมทั้งองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ EFA/FTI ,Action AID ,Education International, Intel , ASPBAE,Word Food Progr amme เป็นต้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน การจัดประชุมในประเทศไทย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 6 เป้าหมาย คือ
เป้าหมายที่1 การดูแลและการศึกษาของปฐมวัย
เป้าหมายที่2 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
เป้าหมายที่3 การส่งเสริมการฝึกทักษะชีวิต
เป้าหมายที่4 การรู้หนังสือ
เป้าหมายที่5 ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง
เป้าหมายที่6 การส่งเสริมคุณภาพคุณภาพการศึกษา

นอกจากการประชุมของผู้นำระดับสูงแล้ว ประเทศไทย ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าการศึกษาเพื่อปวงชนของไทย พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการจัดดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทย รวมถึงโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหลายประเทศอาจนำไปปรับใช้เป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนได้
การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นี้ จะเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง จนทำให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อปวงชน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดรับการการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ต่อไป
สำหรับ การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ผ่านมา
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่สํานักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี2544
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่กรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ปี2545
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ปี2546
ครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล ปี2547
ครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2548 (ไทยได้รับเชิญ)
ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ปี2549
ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่กรุงดาการประเทศเซเนกัล ปี2550
ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ปี2551 (ไทยได้รับเชิญเข้าสังเกตการณ์)
ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่กรุงแอดดิส อบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ปี2553 (ไทยได้รับเชิญ)

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.เรียบเรียงและรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ Education for All การศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10

  1. สุริยา พูดว่า:

    สนใจ อยากอ่าน แต่ตัวอักษรแบบนี้อ่านยากจัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s