สพฐ. ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สู่การปฎิบัติ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนสู่การปฎิบัติ ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2554 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคกลาง 68 เขต ในการประชุมครั้งนี้ มีรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เขตละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 258 คน
และประชุมปฎิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียนสู่การปฎิบัติ ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2554 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคเหนือ 58 เขต ซึ่งมีรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เขตละ 4 คนรวมทั้งสิ้น 232 คน
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี และ นางลำไย สนั่นลำ หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพฯ ร่วมกัน บรรยายพิเศษให้ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง
สำหรับ จุดเน้นสู่การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งบรรยายโดย ผอ.เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ นั้น พอสรุปประเด็นได้ ดังนี้
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน มี 2 ด้าน คือ
1. ด้านความสามารถ และทักษะ
2. ด้านคุณลักษณะ
จุดเน้น ด้านความสามารถ และทักษะ จัดแบ่งตามระดับชั้น ดังนี้
• ชั้น ป.1-3 : เน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
• ชั้น ป.4-6 : เน้นอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
• ชั้น ม.1-3 : แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
• ชั้น ม.4-6 : แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
จุดเน้น ด้านคุณลักษณะ จะเน้นตามช่วงวัย และเน้นตามหลักสูตร
เน้นตามช่วงวัย จะเห็นว่าในวัย ป.1-3 : เน้นใฝ่ดี ป.4-6 : เน้นใฝ่เรียนรู้ ม.1-3 : เน้นอยู่อย่างพอเพียง
และ ม.4-6 : เน้นมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน
ถ้าหาก เน้นตามหลักสูตร : เน้นรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
เมื่อกล่าวถึง จุดเน้น ด้านความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แล้ว
ในชั้น ป.1-3 จุดเน้นจะอยู่ที่ : สนใจ รู้จักใช้ ดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ในการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้น ป.4-6 : รู้จักใช้ สร้างงาน ดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ได้คล่อง สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
ชั้น ม.1-3 : ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรมจริยธรรม คิดประดิษฐ์ผลงานเทคโนโลยี
ชั้น ม.4-6 : ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม คิดประดิษฐ์ผลงานเทคโนโลยี
สำหรับ การนำ จุดเน้นไปสู่การปฎิบัติ นั้นมีคำถามมากมาย ที่ผู้บริหาร ครู จะทำอย่างให้ไปถึงจุดเน้นที่ว่า นั้นได้ เช่น มีวิธีการอย่างไร / ทำอย่างไร / ปฎิบัติอย่างไร ? ใช้ยุทธศาสตร์ อะไร ? ใช้กลยุทธ อะไร ? จัดกระบวนการเรียนรู้ /จัดการเรียนการสอน อย่างไร ? ใช้เครื่องมือ / อุปกรณ์อะไร ?
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นำจุดเน้นไปสู่การปฎิบัติ นั้น มี
องค์ประกอบ 4 คือ Hard Wareระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
Soft Ware หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสื่อOffline และOnline
People Ware คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านICT และNet Workingระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนใช้ต่อเชื่อมกับดลกภายนอกในการสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร. เรียบเรียง และรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับที่ สพฐ. ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน สู่การปฎิบัติ

  1. mechai พูดว่า:

    จุดเน้นของสพฐ.ต้องให้โรงเรียนเป็นผู้ปฎิบัติใช่ไหมครับ แล้วเขตต้องกำกับดูแลให้ความช่วยเหลือโรงเรียน อย่างนี้จึงจะเข้าขากัน

  2. sofia พูดว่า:

    การมีส่วนร่วมในการทำงานขับเคลื่อนจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติ การนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด ปรับทิศทางไปสู่ฝันที่เป็นจริงให้ได้ แล้วร่วมประเมินด้วยกันในบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร มั่นใจค่ะว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยกันสู่การพัฒนาคน พัฒนาชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน……many thanks.

  3. Wichada Tryum พูดว่า:

    เป็นนโยบายที่เป็นการนำแนวปฎิบัติได้ดี เพราะสอนในรายวชาในการพัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษา แต่การใฝ่ดีควรมีอย่างชัดเจนในทุกระดับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s