การประชุมทางวิชาการ ด้านการศึกษาระดับนานาชาติเอเชียแปซิฟิค “7th APAC Regional Innovative Education Forum”


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย ร่วมกัน จัดงานประชุมวิชาการ การศึกษาระดับนานาชาติเอเชียแปซิฟิค “7th APAC Regional Innovative Education Forum” ณ โรงแรมเจดับบลิวแมริออทภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่วันที่ 8-11 มีนาคม 2554 โดยมีครู และผู้บริหารการศึกษาระดับสูง ระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค จาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน
งานประชุมวิชาการ การศึกษาระดับนานาชาติเอเชียแปซิฟิค นี้ จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่เจ็ด จึงเป็นงานที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นนวัตกรรมสร้างเสริมทักษะอันจำเป็นในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมนวัตกรรมในการศึกษานั้น เป็นสิ่งที่ กระทรวงศึกษาธิการ หลายๆประเทศมุ่งเน้นให้ความสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ก็เล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการศึกษา ตั้งแต่เริ่มการปฏิรูปการศึกษา เมื่อพ.ศ. 2542
ซึ่ง ปัจจุบันนี้ ได้เข้าสู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังคงผลักดันให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไว้ในงบประมาณประจำปี จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเองก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประชุมวิชาการ ครั้งนี้ เป็นสัญญาณอันดีของการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในที่นี้คือ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีและเป็นองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและศักยภาพของมนุษย์มาโดยตลอด
การจัดงานครั้งนี้ มี ความสำคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งไม่จำกัดเพียงเพื่อนครูในประเทศเดียวกัน แต่เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีการพัฒนาการศึกษาที่หลากหลาย ตามบริบททางสังคม และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นครูและผู้บริหารการศึกษา ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา และตัวอย่างที่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามกระบวนการพัฒนาของตน

ส่วนที่สอง คือ การยกย่อง และให้กำลังใจแก่ครู ผู้มีผลงานอันเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น บ่อยครั้งที่บุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ทั้งๆที่ความหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการสร้างประชากรคุณภาพ และอนาคตอันมั่นคงของชาติ
สิ่งที่ประชุมแห่งนี้ เน้นย้ำ คือ นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งมิได้หมายความเพียงแค่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด หรือใช้ให้ได้มากที่สุด
แต่ยังเน้นถึงโอกาสทางการเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีให้ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึง การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมืออันเหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายทางการศึกษา โดยมีความยืดหยุ่นและสอดรับกับบริบทของผู้เรียน เพราะจุดมุ่งหมายสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาคน
ซึ่งจะสอดคล้องกับ เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.เรียบเรียงและรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s