สพฐ. จัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนในสังกัด แล้ว


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ประกาศบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แล้ว โดยในปีนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 7,199 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 763 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 6,394 โรง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 42 โรง รวม 113,583 เครื่อง เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 109,740 เครื่อง เครื่องเซิฟเวอร์ 3,843 เครื่อง ซึ่งมีคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบมาก จากรายงานของ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ว่าในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่สอง สพฐ. ใช้เงินงบประมาณในการลงทุนจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 2,928 ล้านบาท จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 ระบบ รวม 25 รูปแบบ ดังนี้
1. ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Lab ( CL ) มี 12 รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบ CL10 – CL20 – CL30 และ CL40 เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือที่เรียกว่า PC ซึ่งแบบนี้ จะเหมาะกับโรงเรียนที่ยังไม่เคยมีคอมพิวเตอร์ประจำในห้องเรียน มีนักเรียนตั้งแต่ 200 คน ไปถึง 800 คน การที่โรงเรียนจะได้ระบบคอมพิวเตอร์ ชุด CL10 หรือ CL20 นั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 12 รูปแบบ มีดังนี้ คือ
– CL 10 Type 1 ราคา 346,800 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 10 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 11 ตัว เก้าอี้ นั่ง 21 ตัว, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 25,000 บาท
– CL 10 Type 2 ราคา 343,200 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 11 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 2 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 12 ตัว เก้าอี้ นั่ง 23 ตัว, มีAcess Point 1 ชุด, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 1 เครื่อง, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 22,000 บาท

– CL 10 Type 3 ราคา 343,400 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 11 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 2 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 12 ตัว เก้าอี้ นั่ง 23 ตัว, มีAcess Point 1 ชุด, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 1 เครื่อง, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 22,000 บาท
– CL 20 Type1 ราคา 559,800 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 20 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 21 ตัว เก้าอี้ นั่ง 41 ตัว, มีAcess Point 1 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 27,000 บาท
– CL 20 Type2 ราคา 552,900 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 21 เครื่อง, , คอมพิวเตอร์PC ครู 2 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 2 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 23 ตัว เก้าอี้ นั่ง 43 ตัว, มีAcess Point 1 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 24,000 บาท
– CL 20 Type3 ราคา 556,500 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 24 เครื่อง, , คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 25 ตัว เก้าอี้ นั่ง 49 ตัว, มีAcess Point 1 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 24,000 บาท
– CL 30 Type 1 ราคา 770,300 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 30 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง,คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 2 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 2 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 31 ตัว เก้าอี้ นั่ง 31 ตัว, มีAcess Point 2 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 32,000 บาท

– CL 30 Type 2 ราคา 763,100 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 34 เครื่อง, , คอมพิวเตอร์PC ครู 2 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 3 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 2 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 33 ตัว เก้าอี้ นั่ง 32 ตัว, มีAcess Point 2 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 29,000 บาท
– CL 30 Type 3 ราคา 767,200 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 34 เครื่อง, , คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 3 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 34 ตัว เก้าอี้ นั่ง 34 ตัว, มีAcess Point 2 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 29,000 บาท
– CL 40 Type1 ราคา 986,100 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 40 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 2 เครื่อง,คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 3 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 41 ตัว เก้าอี้ นั่ง 41 ตัว, มีAcess Point 2 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 34,000 บาท
– CL 40 Type2 ราคา 981,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน44 เครื่อง, , คอมพิวเตอร์PC ครู 2 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 3 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 45 ตัว เก้าอี้ นั่ง 45 ตัว, มีAcess Point 2 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 31,000 บาท
– CL 40 Type3 ราคา 976,800 บาท ต่อ หน่วย ราคา 767,200 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์PC นักเรียน 45 เครื่อง, , คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง,คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 3 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 2 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 46 ตัว เก้าอี้ นั่ง 46 ตัว, มีAcess Point 2 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 31,000 บาท

2. ระบบคอมพิวเตอร์ แบบเคลื่อนที่ Movable Computer ( MC ) มี 8 รูปแบบ คือ
– MC 10 Type 1 ราคา 354,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 10 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, Acess Point 4 ชุด,อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ 1ชุด พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
– MC 10 Type 2 ราคา 342,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 11 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง , เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง,, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 2 เครื่อง, Acess Point 4 ชุด, อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ 1ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 7,500 บาท
– MC 20 Type 1 ราคา 566,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 20 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, Acess Point 4 ชุด, อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ 2ชุด พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
– MC 20 Type 2 ราคา 554,000 บาท ต่อ หน่วยชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 21 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง , เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 2 เครื่อง, Acess Point 4 ชุด,อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ 2ชุด,โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 7,500 บาท
– MC 30 Type 1 ราคา 778,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 30 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, Acess Point 4 ชุด, อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ 3 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
– MC 30 Type 2 ราคา 766,000 บาท ต่อ หน่วยชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 31 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง , เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 2 เครื่อง, Acess Point 4 ชุด,อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ 3 ชุด, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 7,500 บาท
– MC 40 Type 1 ราคา 990,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 40 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง, Acess Point 4 ชุด, อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ 4 ชุด, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
– MC 40 Type 2 ราคา 978,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 11 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ครู 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์PC ครู 1 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง , เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง,, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 2 เครื่อง, Acess Point 4 ชุด, อุปกรณ์จัดเก็บเคลื่อนที่ 4 ชุด, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 7,500 บาท
ระบบคอมพิวเตอร์ แบบเคลื่อนที่ นี้ เป็นระบบที่มีรูปแบบคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่อง Notebook นักเรียนสามารถนำไปใช้งาน ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ทั้งใน และนอกห้องเรียน เหมาะกับการสืบค้น และจัดการเรียนการสอนในแบบ Project Base Learning การที่โรงเรียนจะได้ระบบคอมพิวเตอร์ ชุด MC 20 หรือ MC 40 นั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
สำหรับการที่โรงเรียนจะได้ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ CL หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ แบบเคลื่อนที่ MC นั้น เป็นการเลือกตามความต้องการของโรงเรียน

3. ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำห้องเรียน Computer for Classroom ( CC ) มี 3 รูปแบบ คอมพิวเตอร์ระบบ นี้ แต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกัน เช่น
CC Type 1 ราคา149,800 บาท เป็นรูปแบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนลักษณะเป็นรายวิชาที่ครูใช้เป็นเครื่องมือในการสอน จะมีกระดานอัจฉริยะ ที่สามารถนำเสนอเนื้อหา ภาพประกอบ แม้แต่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออนไลน์อยู่บนเว็บไซด์ ก็สามารถนำมาแสดงให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน รูปแบบนี้เหมาะกับโรงเรียนที่อยู่ในเมือง มีความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่แรงและเร็ว ขณะนี้สพฐ.ได้จัดสรรให้กับโรงเรียนในกลุ่มมาตรฐานสากล หรือ โรงเรียนWorld Class ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ครู 1 เครื่อง, จอActive Broad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short throw 1 ชุด, เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว, เก้าอี้ นั่ง 1 ตัว, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท
ส่วนรูปแบบ
CC Type 2 ราคา 117,600 บาท เป็นรูปแบบคอมพิวเตอร์ที่ เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน และยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในโรงเรียน ซึ่งจะได้คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Swich Type B 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 1 เครื่อง, เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4 ตัว, เก้าอี้ นั่ง 7 ตัว, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 9,000 บาท
ส่วนรูปแบบ
CC Type 3 ราคา 153,800 บาท เป็นรูปแบบคอมพิวเตอร์ที่ เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนที่มากกว่า 120 คนแต่ไม่เกิน 200 คน และยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในโรงเรียน ซึ่งชุดนี้จะได้คอมพิวเตอร์PC จำนวน 6 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Swich Type B 1 เครื่อง, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก 1 เครื่อง, เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง, โต๊ะคอมพิวเตอร์ 6 ตัว, เก้าอี้ นั่ง11 ตัว, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
ราคาComputer for Classroom ( CC ) ทั้ง 3 รูปแบบ นั้น คือ CC Type 1 ราคา 149,800 บาท ต่อ หน่วย CC Type 2 ราคา 117,600 บาท ต่อ หน่วย และCC Type 3 ราคา 153,800 บาท ต่อ หน่วย

4. ระบบคอมพิวเตอร์ แบบเคลื่อนที่ในห้องเรียน Movable Computer for Classroom ( MCC ) มี 2 รูปแบบ คือ
– MCC Type 1 ราคา 117,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 4 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Swich Type B 1 เครื่อง, Acess Point 1ชุด, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท
– MCC Type 2 ราคา 157,000 บาท ต่อ หน่วย ชุดนี้ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ 6 เครื่อง, อุปกรณ์กระจายสัญญาณSwich Type B 1 เครื่อง, Acess Point 1ชุด, เครื่องLCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 1 เครื่อง, พร้อมค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท

ใน การดำเนินงานปีนี้ ปรากฏว่า มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายตัวที่ราคาเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) ราคาต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 4,000 บาท จึงได้ปรับราคาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) ราคา 64,000 บาท
เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ราคาปัจจุบันลดลงไป 8,000 บาท จึงปรับราคาลง เหลือ เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ราคา 20,000 บาท
จอActive Broad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short throw 1 ชุด แต่เดิมราคา 100,000 บาท ปรับใหม่เป็น 120,000 บาท
นอกจากนี้ สพฐ. ได้กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ( Operating System) พร้อม Office Application ให้แก่โรงเรียน ก่อน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2554 นี้ และหลังจ้างนั้น ก็ ให้โรงเรียนแต่ละโรง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 นี้ ซึ่งก็จะสอดคล้องพอดีกัน ทั้ง Hardware และ Software และเมื่อโรงเรียนเปิดเทอม นักเรียนก็จะมีคอมพิวเตอร์ใช้เรียนกันอย่างพร้อมเพียง

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.
เรียบเรียง และรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ สพฐ. จัดสรร ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนในสังกัด แล้ว

  1. somkait พูดว่า:

    เรียนท่าน ผอ.เอนก โรงเรียนหนองโพพิทยา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนมีคอมพิวเตอที่ใช้งานได้ 14 เครื่องเฉลี่ยการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 4 คนทางโรงเรียนหนองโพพิทยา จึงขอความอนุเคราะห์มาที่นี้ ขอบคุณเป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s