สพฐ. ตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเขตทดลองนำร่อง 7 เขตพื้นที่


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)ของสพฐ.จัดตั้ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฎิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการบริหารจัดการ งานสารสนเทศ และการสื่อสาร และไปส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึ้น โดยทดลองนำร่องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระจายตามภูมิภาคได้แก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก และอุตรดิตถ์)
ตามกรอบการตั้งกลุ่ม ได้กำหนดให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทดลองตั้งใหม่ นี้ มีอัตรากำลัง 8 คน มีกลุ่มย่อย 3 กลุ่มงาน คือ
1.กลุ่มงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
2.กลุ่มงาน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.กลุ่มงาน สนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้
ในขณะอัตรากำลังคน ในกลุ่มทดลองนำร่องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้นมาจากกำลังคนใน กลุ่มต่างๆ ที่เดิมมีงานภารกิจหลัก ปฎิบัติอยู่แล้ว และสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แต่งตั้งให้ คนเหล่านั้น มารับผิดชอบทำงานในเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกภารกิจ หนึ่ง ด้วย โดยการทำงาน นั้น จะต้องไม่ให้ภารกิจหลักเสียหาย จากนั้น กพร. ได้ตั้งคณะทำงานขึ้น มา 2 คณะ เพื่อจัดทำเอกสาร คู่มือการปฎิบัติงานในกลุ่ม และ จัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลังกลุ่มเทคโนโลยีฯ ของเขต เมื่อ พฤศจิกายน 2553
และเมื่อวันที่ 13 -16 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 5 คน ที่เป็นเขตทดลองนำร่อง ทั้ง 7 เขต ทั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ตามภารกิจโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณไปทำงาน ด้วย ในการประชุมครั้ง นี้ มีนายสุรเสน ทั่งทอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมประชุม ให้แนวคิด แนวทางการดำเนินงานในกลุ่มทดลองนำร่อง นี้ด้วย

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ เรียบเรียง และรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s