ศธ.จัดหนัก ประกาศเก้ากฎเหล็ก ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา2554

เอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์   ผอ.สทร.

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ เป็นประธานเปิด การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพฐ. ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554  ณ โรงแรมมิราเคิล  หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  เพื่อมอบนโยบายแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554  ให้แก่โรงเรียน ในการรับเด็กเข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งต้องมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  มีความเป็นธรรม และมีความเสมอภาค   ด้วย กฎเหล็ก 9 ประการ คือ

1. ทุกโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และค่านิยม ที่ถูกต้องในการับนักเรียนเข้าเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนควรจะต้องออกข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งทางหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุในท้องถิ่น ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบข้อมูล

2.โรงเรียนต้องวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ให้ชัดเจน โดยต้องประสานแผนการรับนักเรียน กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมถึงโรงเรียนคู่พัฒนา 4โรงเรียน ให้เรียบร้อย

3. การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ให้รับรอบเดียว ห้องเรียนละ 40 คน  รับเพิ่มอีกได้ไม่เกิน 10 คน รวมทั้งห้องแล้วต้องไม่เกิน 50 คน  สำหรับโรงเรียนประเภทอื่นๆ การรับให้เป็นไปตามที่สพฐ. กำหนด  กาiรับนักเรียนรอบเดียว จะทำให้สามารถกระจายเด็กไปในพื้นที่อื่นได้ เพราะการให้เลือก 4 ลำดับโรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนคู่พัฒนา  จะช่วยลดจำนวนเด็กที่มาแย่งกันสอบโรงเรียนใหญ่ๆ และการที่เด็กสอบเข้าอันดับแรกไม่ได้ และมีที่เรียนในโรงเรียนคู่พัฒนา ก็จะเป็นการกระจายคุณภาพไปโรงเรียนอื่นๆด้วย เป็นแนวทางการสร้างคุณภาพในโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน และการรับรอบเดียวจะทำให้โรงเรียนเอกชนสามารถวางแผนการับนักเรียนได้อย่างชัดเจนขึ้น ปฏิบัติง่ายขึ้น

      หลักการรับนักเรียนรอบเดียว นี้ กำหนดให้ใช้เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่มีการแข่งขันสูง แต่โรงเรียนเอกชนสามารถรับได้หลายรอบ แต่ก็ต้องคำนึงคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย

4. นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียนตามความสามารถของนักเรียน  โรงเรียนต้องประสานแผนการรับนักเรียนกับโรงเรียนคู่พัฒนา 4โรงเรียน ให้เรียบร้อย

5. การรับนักเรียนต้องมีแผนการรับนักเรียนที่ชัดเจน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ต้องมีแผนว่าจะรับนักเรียนโรงเรียนเดิม กี่คน รับจากโรงเรียนที่อื่นๆกี่คน  ใช้วิธีการจับฉลาก รับกี่คน สอบแข่งขันโรงเรียนรับกี่คน   ผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนๆจะรับได้กี่คน สิ่งเหล่านี้ต้องประกาศก่อนให้ชัดเจน

6. โรงเรียนที่รับนักเรียนโดยใช้วิธีการสอบแข่งขัน ต้องประกาศผลคะแนนสอบของนักเรียน ตามผลที่สอบได้ สามารถตรวจสอบได้ โดยกระทรวงศึกษาจะมีคณะกรรมการออกไปติดตามตรวจสอบ

7. ห้ามโรงเรียนรับฝากเด็กนักเรียนเข้าเรียน  และเรียกรับผลประโยชน์ หากพบว่า มีการรับฝากเด็กและเรียกรับผลประโยชน์ จะถูกลงโทษตามระเบียบ อย่างหนัก

8. โรงเรียนต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียนของโรงเรียนอย่างตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้

9. ให้ทุกโรงเรียน ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ. ถือเรื่องการรับนักเรียนนี้ เป็นนโยบายที่สำคัญ เป็นภารกิจหลัก

นอกจากนี้ และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ที่โรงเรียนอินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ย้ำกับผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั้ง 369 โรงเรียน ว่าหลักการ การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ในปีการศึกษา 2554 นี้
1.ต้องไม่มีการรับฝาก และไม่เรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
2.บุคคลหรือองค์กรที่เสนอชื่อนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ต้องมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับนักเรียน
3.ไม่มีการแบ่งโควต้าไปรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
พร้อมทั้งให้้ โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฎิบัติการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ สำหรับปีการศึกษา 2554 ตามตัวอย่าง ดังนี้
1.เป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย
2.เป็นนักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
3.เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
4.เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์เป็นพิเศษ
5.เป็นนักเรียนโควต้าตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
6.เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียน (เป็นหลานข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียนไม่ได้)
7.เป็นนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (เป็นหลานผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ไม่ได้)

รมว.ศธ. ยังกล่าวอีกว่า หากผู้ปกครองท่านใด พบเห็นการรับฝากเด็กเข้าเรียน และเรียกรับเงิน ให้แจ้งโดยตรงกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยโทรสายตรง ที่เบอร์ 081-4819494 และ 089-5999559

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ศธ.จัดหนัก ประกาศเก้ากฎเหล็ก ในการรับนักเรียน ปีการศึกษา2554

  1. age พูดว่า:

    9 ข้อไม่หนักหลอก ถ้า 10 ข้อหนักแน่ๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s