สวัสดีปีกระต่ายทอง 2554 ครับ

   เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.

      สวัสดีปีใหม่ 2554 และ Happy New Year2011 ครับ  ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  พระเยซูคริตส์  พระอัลลอฮ์  และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ จงดลบันดาล  ประทานพรให้ทุกท่าน ร่ำรวยเงินทอง ยศศักดิ์ สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใจ  คิดอะไร สมปรารถนาทุกประการ  

      สำหรับ ปีเสือ ที่ได้ผ่านไปแล้ว นั้น เป็นปีที่หนักเอาการอยู่  หลายๆท่านที่ได้ร่วมทำงานกับผม มา จะเห็นว่า ในปี 2553 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ดำเนินการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ใช้งบประมาณที่ได้รับจาก  สำนักงบประมาณ จำนวน 7,868  ล้านบาท   ซึ่งมีรายละเอียด ที่ผมอยากจะบันทึกในความทรงจำ ดังนี้

1. เรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ให้แก่โรงเรียน

      สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้ดำเนินการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน (Hardware)    จำนวน 8,225 โรงเรียน งบประมาณ 3,420 ล้านบาท โดยการจัดสรรโอนเงินให้แก่ สพท. พร้อมทั้งแจ้งโรงเรียน ให้ไปจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ  โดยมีคุณลักษณะคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน(Spec) ที่ส่วนกลาง กำหนด และบัญชีจัดสรรให้แก่ โรงเรียน ตามประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ เช่น CL 10 – 40,    MC 10 – 40,   CC Type 1 – 2   และ CDL   

      ผลงาน ที่ติดตาม พบว่า โรงเรียน ส่วนใหญ่ (เกือบทุกโรงเรียน)ได้รับมอบคอมพิวเตอร์ไปเรียบร้อยแล้ว  และได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้ว  โรงเรียน บางแห่งใช้เพื่อการเรียนการสอนแล้วด้วยครับ    และได้ดำเนินการ จัดระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุด  ให้แก่โรงเรียน จำนวน 8,853ชุด  งบประมาณ  499,486,260  บาท  โดยการจัดสรรโอนเงินให้แก่ สพท.  พร้อมทั้งให้ สพท. แจ้งโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุด จำนวน 6,781 โรงเรียน  จำนวน 8,853 ชุด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน คือ โรงเรียนระดับจังหวัด โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์สืบค้นหาข้อมูลความรู้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ชุด  ประเภท CDL ประกอบด้วย 
    1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 2 เครื่อง
    2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เครื่อง
    3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย
    4)โต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ตัว
    5) เก้าอี้ 4 ตัว 
    6) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ เครือข่าย 1 เครื่อง

     จากการติดตามผลในโรงเรียน พบว่าได้ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุด เสร็จแล้ว แลส่งมอบให้ดรงเรียน พร้อมไปใช้งานแล้ว

2. เรื่อง การจัดหาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และ สพท.

      สทร.ได้ จัดหาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Software  ของโรงเรียน และ สพท.  จำนวน 140,400 ชุด  ใช้งบประมาณ  321.56  ล้านบาท  ได้ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ  พร้อมทั้งจัดทำบัญชีจัดสรรโอนเงินให้ สพท. จัดซื้อจัดจ้าง  ตามบัญชีจัดสรร  ดังนี้     
1. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน             
    – ระบบปฏิบัติการ Window Xp จำนวน 140,409 ชุด
    – ระบบปฏิบัติการ  MW Server 2003  จำนวน 5,875 ชุด   
2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับ สพท.   
  – ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MW xp Proจำนวน 575 ชุด
  – ระบบปฏิบัติการ MW Server 2008 จำนวน 162 ชุด
จากการติดตามผล ที่สพท. พบว่า  เขต ได้ดำเนินการซื้อ เสร็จแล้ว พร้อมส่งมอบให้ โรงเรียนในพื้นที่นำไปใช้งาน แล้ว

3. เรื่องการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

      สทร.ได้จัดทำข้อกำหนด การจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของ สพฐ. ทั้งระบบ ซึ่งได้บริษัท CDG เป็นที่ปรึกษา ทำการวิเคราะห์ระบบงาน วางกรอบการทำงาน ในเรื่อง ICT ทั้งระบบของสพฐ. ขณะนี้ยังกำลังอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ   แต่ ผมก็ติดตามผลงานของ  บริษัทที่ปรึกษา  อยู่เป็นระยะๆ

4. เรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software สำหรับ สพฐ. (Data Center)

     ได้ดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในหน่วยงานที่ส่วนกลาง ของสพฐ.  จำนวน 11 ล้านบาท  ซึ่งได้เรื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะ 130 เครื่อง ได้ Notebook ของผู้บริหาร จำนวน 46 เครื่อง Notebook ของนักวิชาการศึกษา /เจ้าหน้าที่ จำนวน 39 เครื่อง  Printer (เครื่องพิมพ์) 33 เครื่อง Scanner 13 เครื่อง ซึ่ง สทร. ได้จัดส่ง เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆไปยังสำนัก ทั้ง 17 สำนัก แล้ว  และส่งไปยัง ผู้บริหารระดับสูง   ที่ปรึกษา สพฐ.  ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแล้ว

5. เรื่อง การพัฒนาเนื้อหา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Software    

      สทร. จัดทำข้อกำหนดขอบเขตคุณลักษณะของงาน TOR โดยกำหนดขอบเขตการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบ e-learning ใน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ใน 4 ช่วงชั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แล้วนำเสนอเรื่องเข้าค.ร.ม.ให้อนุมัติ การจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็น ผู้รับจ้างพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน  งบประมาณ 295.57 ล้านบาท   ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,128  Learning Object ( LO )  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 450 LO   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 230   LO  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 730  LO  รวมทั้งสิ้น 2,538   LO

      ในเรื่อง การจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้แก่โรงเรียน  ที่ส่วนภูมิภาค โรงเรียนได้จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว  ได้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ   ซึ่ง สทร.ได้จัดทำบัญชีจัดสรรและโอนเงินให้แก่ สพท.พร้อมทั้งแจ้งให้โรงเรียนจำนวน 31,571 โรง   วงเงิน 1,113 ล้าน บาท จากการติดตามผลที่โรงเรียนพบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อฯ ได้เสร็จสิ้น แล้วทั้งหมด

6. เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรด้าน ICT (People ware)

     การพัฒนาครูด้าน ICTสำหรับสถานศึกษา ได้ดำเนินการอบรมครู ในเรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย Internet เบื้องต้น จำนวน 24,629 คน  และอบรมและพัฒนา การบูรณาการใช้ ICT สำหรับครู จำนวน 68,479 คน  โดย จัดอบรม 2 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

2. หลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนการสอน  

     สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   ได้ดำเนินวิธีการ  จัดอบรม ศน. ที่เป็นแกนนำ จำนวน  700 คน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน  เสร็จเรียบร้อย   จากนั้น เริ่มอบรมขยายผลให้ครู   โดยใช้สูตร = ศน. 1 : ครู 100 คน   จะได้ครู จำนวน 68,479 คน  ดำเนินการในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553    สพท. ดำเนินการอบรมแล้วประมาณ 100 %

      การพัฒนาบุคลากรด้านการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร  ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
     1. อบรมวิทยากรอาวุโสและวิทยากรแกนนำตามคู่มือฝึกอบรม หลักสูตรบูร ณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน จำนวน 800 คน
     2. ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์ จำนวน 100 คน
     3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สหวิชาดอทคอม
     4. อบรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ Social Mediaจำนวน 350 คน (2 ครั้ง)จะได้สื่อบนเว็บประมาณ 140 เรื่อง
     5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบโปรแกรม ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน e-learning OBECLMSจำนวน 375 คน
     6. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาใช้ Multipoint – Mouse ในการเรียนการสอน จำนวน 100 คน

     การพัฒนาผู้บริหารด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  อบรมพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศและการบูรณาการข้อมูล และระบบ  EMISประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  8 กลุ่มสาระ 2 ครั้ง
1) การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(Courseware) 4 กลุ่มสาระ
2) การส่งเสริม การผลิต และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ (Online)  3 ครั้ง
3) อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมสำเร็จรูป

จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหา สื่อ Courseware  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ มัธยมศึกษา ปีที่1-3
         – ภาษาไทย สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม
         – คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต
         – วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
         – สังคมศึกษา สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

พร้อมทั้งจัดทำ TOR และอยู่ในระหว่างดำเนินการจ้างผลิต หน่วยงานภาครัฐ

      การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ  โดยส่งเสริมให้ครูอาจารย์ ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเข้ามาประกวด    ผลการพิจารณาคัดเลือกสื่อ รอบที่ 1 มีผลงานผ่านเกณฑ์จาก 20 สพท. จำนวน 133  เรื่อง และรอบสุดท้ายได้ผู้ชนะการประกวด จำนวน 13 รางวัล ซึ่งประกาศผลไปแล้ว

อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(ฟิสิกส์ / เคมี) ม.ปลาย ให้กับครู  จำนวน 550 คน

7. เรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่าย (Networking)

     สทร. ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจำนวน 3,000 โรงให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 2-4 Mbps. โดยการจัดจ้าง TOT และ CAT ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียน

      จัดตั้งศูนย์วิทยบูรณาการ ICT ระดับสถานศึกษา – 370 ศูนย์  ดำเนินการจัดสรรโอนเงินให้แก่ สพท. เพื่อจัดจ้างสร้างอาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT ระดับโรงเรียน จำนวน  370 โรง   ตามแบบก่อสร้าง  สปช.105/29  ปรากฏมีโรงเรียนที่สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 235 โรง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
   1. โรงเรียนที่ปรับลดรายการก่อสร้าง  เพื่อให้สามารถดำเนินการจ้างได้ จำนวน 5 โรง
   2. โรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องปรับลดรายการ จำนวน 230 โรง 
            ส่วนที่เหลือได้ของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้มีศูนย์วิทยบูรณาการ ICT ระดับโรงเรียน  ที่เป็นเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงประสิทธิภาพ และซ่อมบำรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

1. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับอำเภอ  อย่างน้อย อำเภอละ 1 ศูนย์ ผลการคัดเลือกได้ศูนย์ซ่อมระดับอำเภอ  จำนวน 1,753 ศูนย์
2. สามารถให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 10,000 เครื่องต่อปี

      สำหรับปีกระต่าย 2554  ที่กำลังเริ่มต้นนี้   ผมคิดว่า เป็นปีที่หนักไม่แพ้ ปีเสือ ครับ ซึ่งสทร.ได้งบประมาณ ได้รับงบประมาณ 4,221  ล้านบาท สำหรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน   ผมกำลังคิดวางแผนงาน ที่จะจัด เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนอีก จำนวน  120,000 เครื่อง งบประมาณ 2,928 ล้านบาท  สำหรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับ สถานศึกษา 6,963 ระบบ เพื่อให้มีระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและความต้องการ 

ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การพิจาณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับ สถานศึกษา โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่จะต้องได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้

1.เป็นสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่เคย ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -2553

2. ให้จัดลำดับโรงเรียนทุกโรงที่จะได้รับการจัดสรรตามความสำคัญก่อนหลังโดยจำแนกกลุ่มโรงเรียน ดังนี้

                         2.1 โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2553จำนวน 182 โรง เน้นการจัดสรรรูปแบบ CC Type 1

                         2.2 โรงเรียนดีประจำตำบล ปี2554จำนวน 875 โรง จะพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะ โรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับจัดสรรหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแล้วระหว่างปี 2549 ถึง 2551

                         2.3 โรงเรียนศูนย์ ICT จำนวน  370 โรง จะพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะ โรงเรียนที่ยังไม่เคย ได้รับจัดสรร หรือ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแล้วระหว่างปี 2549 ถึง 2551

                         2.4 โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนตั้ง 200 คน ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับจัดสรร

      ครับ  ปีกระต่ายทอง ปีนี้ ยังมีเรื่องที่ต้องเร่งจัดการอีกหลายเรื่อง  ที่ผมเล่ามาข้างต้น ก็เพียงจะทบทวนปีเก่าๆที่กำลังผ่านไป และหวนคิดคำนึงถึงปีกระต่ายทอง ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้ง นะครับ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ สวัสดีปีกระต่ายทอง 2554 ครับ

  1. นางจันทร์จิตต์ โพธิ์แจ้ง พูดว่า:

    รับจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ และ ดูแลหาบุคคลากรในการทำการวางระบบคอมพิวเตอร์ ฝากด้วยนะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s