สพฐ.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก Web media เว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมและพัฒนาการทำเว็บไซต์ของครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (www.obec.go.th) เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารสำหรับประกาศ/แจ้ง ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศไปยังหน่วยงานในสังกัด หรือผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาหาข้อมูล ที่เกี่ยวของจากหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาดิจิตอล (Digital  Content)  เป็นสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูและนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษา  และรวมลิงค์เว็บไซต์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ของครูผู้สอนและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ด้วยเหตุนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้มีแนวคิดในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web media เว็บไซต์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

      เว็บไซต์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หมายถึง เว็บไซต์ที่มี  แหล่งเรียนรู้หรือเพื่อการเรียนการสอนที่ให้บริการแก่นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาสาระสัมพันธ์สอดคล้องและส่งเสริมการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      เพื่อสนับสนุน ครูผู้สอน และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนา Web media เว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ มีคุณภาพ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป  ดังนั้น ในปี2553  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประกาศเชิญชวนให้ครูผู้สอน และบุคลากรของสำนักงานฯ ส่งเว็บไซต์เข้ารับการคัดเลือก ทั้งประเภทหน่วยงาน และประเภท บุคคล  โดยมีกติกา ว่า

      ต้องเป็นเว็บไซต์ที่ เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน หรือ 4 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  

      ต้องมีเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ มาจากการค้นคว้า จัดทำขึ้นเอง หรือรวบรวมนำมาใช้อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการและไม่ลอกเลียนแบบและ/หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หน่วยงานใด ๆ   

      ต้องมี URL ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้ และมีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    สามารถ การเรียกใช้งานต้องผ่านเบราเซอร์ที่นิยมแพร่หลายอย่างน้อย 1 เบราเซอร์  และที่สำคัญ เนื้อหาสาระในเว็บไซต์ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

      Web media ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และชนะในแต่ละประเภท จะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่วน Web media ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมด ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ขณะนี้ ได้มีผู้ส่งผลงาน Web media เว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ มา 77 เว็บไซด์ และสพฐ.ได้ตั้ง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยมี นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธาน คณะกรรมการได้ประชุมพิจาณาคัดเลือก Web media ทั้งประเภทหน่วยงานและบุคคล แล้ว เมื่อวันที่14- 18 ธันวาคม 2553  ที่โรงแรมมชาลีน่า กรุงเทพฯ  มี Web media  30 เว็บไซด์  ที่ชนะและได้รางวัล

             ประเภทหน่วยงาน   Web media ที่ได้รับการคัดเลือกและสมควรได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  สพม.เขต9

โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน สพป. กำแพงเพชร เขต1

โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.เขต35

กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม สพป. เชียงราย เขต3

ศูนย์  ICT  สพป. สระแก้วเขต 1

             ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่ได้รับการคัดเลือกและสมควรได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

นางกฤษณา  พึ่งธรรม   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก  สพป.เชียงใหม่ เขต4

นายเกรียงไกร  มาตรมูล โรงเรียนบ้านค่า   สพป.พระเยา เขต1

นางสาวขนิษฐา  วทัญญู โรงเรียนเมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฎ์)   สพป.ลพบุรี เขต1

นางจันทรรัตน์  เลิศทอง โรงเรียนบ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)  สพป.พระเยา เขต1

นายณรงค์  จงจิตร  โรงเรียนวัดโคกหาด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต2

นางทัศนีย์  ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต   สพป.สระแก้ว เขต1

นางธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์   สพป.กำแพงเพชร เขต1

นายนิพนธ์  อ่อนนวล   โรงเรียนวัดหนองครก   สพป.บุรีรัมย์ เขต1

จ.ส.อ.พยนต์  ง่วนทอง  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย   สพป.สุพรรณบุรี เขต3

นางแวววลี  สิริวรจรรยาดี  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์   สพป.บุรีรัมย์ เขต1

นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว   สพป.นครราชสีมา เขต1

นางสาวอลิศรา  ศรีสมบูรณ์  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต1

ส.อ.หญิงกาญจนา  โยธายุทธ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา   สพม. เขต31

 นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  สพม. เขต35

นายชัยสิทธิ์  อภิชาตพรสกุล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  สพม.เขต36

นางดรุณี  ดีประชา  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    สพม. เขต2

นางธัญนันท์  คงสนิท โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2   สพม.เขต31

นางนาถฤดี  แซ่ตัน  โรงเรียนสตรีระนอง    สพม. เขต14

นางประกาย  เลิศรัตนคาม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   สพม.เขต36

นางพรกมล  บุญสนอง  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   สพม.เขต36

นายพิษณุ  บุญหัตถ์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์      สพม.เขต36

นางพิสมัย  ศุภพงษ์  โรงเรียนปิยะบุตร์    สพม. เขต 5

นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี   สพม.เขต35

นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  สพม.เขต13

นางอัญชลี  ธรรมสิทธิ์  โรงเรียนลำปางกัลยาณี   สพม.เขต35

      จากนั้น สพฐ.จะจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชินภัทร ภูมิรัตน  จะเป็นผู้มอบรางวัลให้ ที่ อาคารสพฐ. 4  ชั้น2

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ สพฐ.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก Web media เว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

  1. anekrati พูดว่า:

    เพิ่มเติมภาพพิธีรับรางวัลลงไปใหม่ครับ

  2. ครูขนิษฐา วทัญญู...รร.เมืองใหม่ ลพบุรี พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s