โรงเรียนมาตรฐานสากลWorld-Class Standard School

 

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร.

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประชุมทางวิชาการโรงเรียนมาตรฐาน สากล Towards World-Class Education National Symposium 2010  ระหว่างวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2553  ที่อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษาฯ  กทม.  ซึ่งผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมในครั้งนี้  มีผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และนักเรียนจากทั่วประเทศ มาร่วมประชุมประมาณ 3,000 คน และมีโรงเรียนมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ มากมาย  เช่นโรงเรียนสุพรรณภูมิ มีจุดเด่นของความเป็นมาตรฐานสากล ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและสื่อมัลติมีเดียในทุกห้องเรียน มีการจัดการบริหารแบบเป็นระบบ   ส่วน โรงเรียนโยธินบูรณะ ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดโครงการEnglish Program  พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็น Education Hub เพิ่มความแข็งแกร่งจากการสนับงบประมาณจากเอกชนและผู้ปกครอง    สำหรับโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบเครือข่ายร่วมพัฒนา

      โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School )นี้ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ  พลโลก ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างนักเรียให้มีศักยภาพ ดังนี้

      มีความเป็นเลิศทางวิชาการ(Smart) มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี มีผลการเรียนดีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถศึกษาต่อในระดับสูง ระดับอุดมศึกษาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      สื่อสารสองภาษา(Communication) มีทักษะการสื่อสารทางภาษาได้ดีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นที่ยอมรับจากสถาบันทางภาษา

      ล้ำหน้าทางความคิด(Thinker) มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง คิดได้ในระดับสูง มีเหตุผลรู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และประเมินค่าได้ดี ตลอดจนแก้ปัญหา จัดการกับความซับซ้อนได้

      ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์(Innovatior) สามารถจัดลำดับความสำคัญ วางแผนและบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถผลิตผลงานที่เหมาะสมมีคุณภาพสูง

      ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก(Global Citizenship)มีความตระหนักรู้สถานการณ์โลก สามารถเรียนรู้และจัดการความซับซ้อน มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาติ

      ซึ่งในปี 2553  สพฐ.ได้พัฒนาโรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานสากล จำนวน 500 โรงเรียน โดยจัดกลุ่มโรงเรียนเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.โรงเรียนวิทยาศาตร์สู่มาตรฐานสากล  จำนวน 182 โรงเรียน

2.โรงเรียนพัฒนาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล  จำนวน 185 โรงเรียน

3.โรงเรียนศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (HUB)  จำนวน 14 โรงเรียน

4.โรงเรียนอนุบาลพัฒนาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล  จำนวน 119 โรงเรียน

      การดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) ได้จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดังนี้ พัฒนาหลักสูตรให้เป็น หลักสูตรWorld-Class Standard School Curriculm ,  พัฒนาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ, พัฒนาครูผู้สอน ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสู่มาตรฐานสากล,  พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารด้วยระบบคุณภาพ, พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพ

      ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล นั้น โรงเรียนต้องใช้หลักการและแนวคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 ทุกประการ  คือ นักเรียนต้องเรียนตามกลุ่มสาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ เรียนรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัมนาผู้เรียน ตามที่ได้เคยปฎิบัติอยู่เป็นปกติแล้ว   ยังต้องจัดให้มีการเรียนการสอนสาระที่เป็นสากล อีก 4 สาระ โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วยในรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 สาระ   หรือ จัดเป็นรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม ก็ได้  ตามความพร้อม จุดเน้นและบริบทของโรงเรียน

      สาระที่เป็นสากล  ได้แก่  1.ทฤษฎีความรู้(Theory of Knowledge)  2.ความเรียงชั้นสูง(Extended – Essay) 3.กิจกรรมสร้างสรรค์(CAS: Creativity, Action, Service) 4.โลกศึกษา(Global Education)  และเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษา ในระดับม.ปลาย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s