ความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี2553

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์  ผอ.สทร.

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้สรุป ความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 :SP2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     ที่สพฐ.ได้รับงบประมาณที่ได้รับจาก  สงป.   7,868 ล้านบาท ดังนี้

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware)

ขณะนี้ ได้ดำเนินการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน (Hardware)    จำนวน 8,225 โรงเรียน งบประมาณ 3,420 ล้านบาท

โดยการจัดสรรโอนเงินให้แก่ สพท. พร้อมทั้งแจ้งโรงเรียน ให้ไปจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ โดยมีคุณลักษณะคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน(Spec) ที่ส่วนกลางกำหนด และบัญชีจัดสรรให้แก่โรงเรียน ตามประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ เช่น CL 10 – 40,    MC 10 -40,   CC Type 1 – 2

ขณะนี้โรงเรียน ส่วนใหญ่ได้รับมอบคอมพิวเตอร์แล้ว และกำลังเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้ขาย  โรงเรียน บางแห่งใช้เพื่อการเรียนการสอนแล้ว

จัดระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุด  จำนวน 8,853 ชุด  งบประมาณ  499,486,260  บาท

โดยได้ดำเนินการจัดสรรโอนเงินให้แก่ สพท. พร้อมทั้งให้ สพท.แจ้งโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องสมุด จำนวน 6,781 โรงเรียนจำนวน 8,853 ชุด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน คือ โรงเรียนระดับจังหวัด โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์สืบค้นหาข้อมูลความรู้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ชุด  ประเภท CDL ประกอบด้วย 
    1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 2 เครื่อง
    2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เครื่อง
    3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย
    4)โต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ตัว
    5) เก้าอี้ 4 ตัว 
    6) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ เครือข่าย 1 เครื่อง ขณะนี้โรงเรียนได้ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเสร็จแล้ว และทำการส่งมอบพร้อมใช้งานแล้ว

การจัดหาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และ สพท. จำนวน 140,400 ชุด  ใช้งบประมาณ  321,568,260 บาท

ได้ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ  พร้อมทั้งจัดทำบัญชีจัดสรรโอนเงินให้ สพท.จัดซื้อจัดจ้าง  ตามบัญชีจัดสรร ดังนี้     
1. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน             
    – ระบบปฏิบัติการ Window Xp จำนวน 140,409 ชุด
    – ระบบปฏิบัติการ  MW Server 2003  จำนวน 5,875 ชุด   
2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับ สพท.   
  – ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MW xp Proจำนวน 575 ชุด
  – ระบบปฏิบัติการ MW Server 2008 จำนวน 162 ชุด
ขณะนี้ สพท.ได้ดำเนินการซื้อ Software เสร็จแล้ว พร้อมส่งมอบให้ โรงเรียนในพื้นที่ใช้งานแล้ว

การดำเนิน การพัฒนาศูนย์บริการ ICT ของ สพฐ. (Data Center) บาท

การจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 

จัดทำข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของ สพฐ. ทั้งระบบ สคส.กำลังดำเนินการจ้างตามระเบียบ
ฯพัสดุ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software สำหรับ สพฐ.(Data Center)

การพัฒนาเนื้อหา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Software

สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตคุณลักษณะของงาน TOR โดยกำหนดขอบเขตการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบ e-learning ใน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ใน 4 ช่วงชั้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจ้างให้มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็น ผู้รับจ้างพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ขณะนี้ได้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จำนวน 4 แห่ง ซึ่ง ครม.ได้มีมติ อนุมัติ ให้จ้าง ม.ลาดกระบัง  ม.เกษตรศาสตร์  ม.เทคโนโลยีสุรนารี และสวทช.  ในแบบ GTOG และ

จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้โรงเรียน ที่ส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่ได้จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯพัสดุ

จัดซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์  ได้จัดทำบัญชีจัดสรรและโอนเงินให้แก่ สพท.พร้อมทั้งแจ้งให้โรงเรียนจำนวน 31,571 โรง   วงเงิน 1,113 ล้าน บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสื่อฯเสร็จแล้ว

การพัฒนาครูและบุคลากรด้าน ICT (People ware)

การพัฒนาบุคลากรด้าน ICTสำหรับสถานศึกษา

 – การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย Internet เบื้องต้น จำนวน 24,629 คน  และวิทยากรแกนนำการบูรณาการ ICTสำหรับครู จำนวน 68,479 คน  โดย จัดอบรม 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
2. หลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนการสอน  

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   ได้ดำเนินวิธีการ  จัดอบรม ศน. ที่เป็นแกนนำ จำนวน  700 คน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน  เสร็จเรียบร้อย

จากนั้น เริ่มอบรมขยายผลให้ครู   โดยใช้สูตร = ศน.1 : ครู 100 คน   จะได้ครู จำนวน 68,479 คน  ดำเนินการในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553    สพท. ดำเนินการอบรมแล้วประมาณ 100 %

การพัฒนาบุคลากรด้านการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร  ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
     1. อบรมวิทยากรอาวุโสและวิทยากรแกนนำตามคู่มือฝึกอบรม หลักสูตรบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน จำนวน 800 คน
     2. ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์ จำนวน 100 คน
     3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สหวิชาดอทคอม
     4. อบรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้ Social Mediaจำนวน 350 คน (2 ครั้ง)จะได้สื่อบนเว็บประมาณ 140 เรื่อง
     5. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบโปรแกรม ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน e-learning OBECLMSจำนวน 375 คน
     6. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาใช้ Multipoint – Mouse ในการเรียนการสอน จำนวน 100 คน

การพัฒนาผู้บริหารด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  อบรมพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศและการบูรณาการข้อมูล และระบบ  EMIS

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
8 กลุ่มสาระ 2 ครั้ง
1) การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(Courseware) 4 กลุ่มสาระ
2) การส่งเสริม การผลิต และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ (Online)  3 ครั้ง
3) อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมสำเร็จรูป

จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหา สื่อ Courseware  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ มัธยมศึกษา ปีที่1-3
         – ภาษาไทย สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม
         – คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต
         – วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
         – สังคมศึกษา สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

พร้อมทั้งจัดทำ TOR และอยู่ในระหว่างดำเนินการจ้างผลิต หน่วยงานภาครัฐ
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ  โดยส่งเสริมให้ครูอาจารย์

ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเข้ามาประกวด   ผลการพิจารณาคัดเลือกสื่อ  รอบที่ 1 มีผลงานผ่านเกณฑ์จาก 20 สพท. จำนวน 133  เรื่อง และรอบสุดท้ายได้ผู้ชนะการประกวด จำนวน 13 รางวัล ซึ่งประกาศผลไปแล้ว

อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(ฟิสิกส์ / เคมี) ม.ปลาย ให้กับครู  จำนวน 550 คน

การพัฒนาระบบเครือข่าย (Networking)

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจำนวน 3000 โรงให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น 2-4 Mbps โดยการจัดจ้าง TOT และ CAT ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียน

จัดตั้งศูนย์วิทยบูรณาการ ICT ระดับสถานศึกษา – 370 ศูนย์

ดำเนินการจัดสรรโอนเงินให้แก่ สพท. เพื่อจัดจ้างสร้างอาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT ระดับโรงเรียน จำนวน  370 โรง   ตามแบบก่อสร้าง  สปช.105/29  ปรากฏมีโรงเรียนที่สามารถ ดำเนินการได้ จำนวน 235 โรง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
   1. โรงเรียนที่ปรับลดรายการก่อสร้าง  เพื่อให้สามารถดำเนินการจ้างได้ จำนวน 5 โรง
   2. โรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องปรับลดรายการ จำนวน 230 โรง 
                ส่วนที่เหลือได้ของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้มีศูนย์วิทยบูรณาการ ICT ระดับโรงเรียน  ที่เป็นเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงประสิทธิภาพ และซ่อมบำรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

1. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับอำเภอ  อย่างน้อย อำเภอละ 1 ศูนย์ ผลการคัดเลือกได้ศูนย์ซ่อมระดับอำเภอ  จำนวน 1,753 ศูนย์
2. สามารถให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 10,000 เครื่องต่อปี

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี2553

  1. ดาว พูดว่า:

    โรงเรียนของดิฉันอยู่ที่ ขอนแก่นเขต4 มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง มีครู 5 คน มีนักเรียน 180 คน ในปี54 นี้โรงเรียนจะมีความหวังได้รับคอมพิวเตอรืจากสพฐ.ไหมคะ จะรอคอยอีกหลายปีไหมคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s