Spec ระบบคอมพิวเตอร์ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เริ่มแล้ว

                                                                                                                                                                                                                                                                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้ง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554 แล้ว โดยมี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการ ชุดนี้ ได้เริ่มประชุมสัมมนากัน เมื่อวันที่ 7- 10 พฤศจิกายน 2553  ได้เตรียมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน  หาทางป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เช่น การตีความในSpec ที่แตกต่างกัน ความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันตามสภาพท้องถิ่น และจำนวนนักเรียน  รวมถึงการหาทางปิดช่องโหว่ ที่ผู้ขาย จะเอาเปรียบโรงเรียนในเรื่องต่างๆ

      จากการประชุมสัมมนา คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์ฯ เมื่อวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2553  ในเรื่องการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของปีงบประมาณพ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา พบประเด็นดังต่อไปนี้

1.มีร้านค้า ผู้ขายบางแห่ง ยังไม่ส่งคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน  รวมถึงเอาเปรียบโรงเรียนโดยเสนอขายสินค้าไม่ตรงตาม Spec

2.ระบบคอมพิวเตอร์ CL20  ที่มีเครื่องครู 2 เครื่อง  แต่ครูใช้งานเพียง 1 เครื่อง ที่เหลืออีก 1 เครื่องวางไว้เฉยๆไม่ได้นำมาใช้งาน

3.มีโรงเรียนบางแห่งไม่ต้องการ เครื่อง Server 

4.โรงเรียนบางแห่งไม่เข้าใจระเบียบพัสดุและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินสูงๆ และโรงเรียนถูกข่มขู่ในรูปแบบต่างๆจากร้านค้าตัวแทน และหรือ บริษัทผู้ขายคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้มากกว่าครูในโรงเรียน

5.ในขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ  บางแห่งบางโรงเรียนไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา เพราะโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก  และบางโรงเรียนมีผู้ขายมายื่นซองเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน และบางเขตพื้นที่ได้ประกาศประกวดราคา พร้อมๆกันหลายโรงเรียน ร้านค้าตัวแทน และหรือ บริษัทผู้ขาย แจ้งว่าไม่สามารถวิ่งไปยื่นซองได้ทุกแห่ง ทุกโรงเรียน

6.โรงเรียนมีปัญหาเรื่อง การเรียกใช้บริการหลังการขาย จากร้านค้าตัวแทน หรือบริษัทผู้ขาย    เมื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีปัญหาในการใช้งาน โรงเรียนได้แจ้งผู้ขายเพื่อซ่อม จะไม่ได้รับการบริการที่ดี และติดต่อผู้ขายไม่ได้

      ดังนั้น แนวทางในการกำหนดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554  ที่คณะกรรมการฯได้ประชุมกำหนดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ฯ ไปเมื่อ วันทึ่ 28พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2553  โดยได้วางหลักการไว้ ดังนี้

1.ยึดหลักให้มีการแข่งขันที่มีการเปิดกว้าง ทั่วถึง โปร่งใสเป็นธรรม และดำเนินการได้ทันเวลา และอยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่จัดหาต้องสอดคล้องกับภารกิจในการจัดการเรียนรู้ ตามระดับการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย

3.พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการจัดหาต้องมีคุณสมบัติ ทนทานต่อการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย เหมาะสมต่อการใช้งานในโรงเรียน ร้านค้าตัวแทน หรือบริษัทผู้ขาย สามารถติดตั้งได้ตามมาตรฐานและใช้งานได้ทันเวลา มีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ และรวดเร็ว

4.พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กำหนดปีนี้ทุกรายการ คณะกรรมการฯจะคำนึงถึงคุณภาพ และเทคโนโลยีเป็นหลักสำคัญ โดยต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วย

5.สพฐ.จะจัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด Spec ให้แก่ผู้บริหารสพม. / สพป. วิทยบูรณากร เจ้าหน้าที่พัสดุของสพม. / สพป. เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน และสามารถไปชี้แจงให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

      ขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554 ได้จัดทำ ร่าง Spec คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ  ใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการ แล้ว  

      ในขั้นตอนต่อไป  คณะกรรมการฯ จะได้เชิญ ร้านค้าตัวแทน  ห้างส่วนจำกัด บริษัทผู้ขายคอมพิวเตอร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ-การขายคอมพิวเตอร์ มาประชาพิจารณ์ แบบพบหน้ากัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 และพร้อมกันนี้ สทร. สพฐ.จะนำ ร่าง Spec คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นประชาพิจารณ์บนเว็ปไซด์ อีกครั้ง ก่อนที่ประกาศใช้เป็น Spec กลางของสพฐ.

      ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554 นี้ สพฐ.ได้รับงบประมาณ จำนวน 4,221.4350 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 4,121.6799 ล้านบาท  งบดำเนินงาน 45.7551 ล้านบาท  และงบรายจ่ายอื่น 54 ล้านบาท

      สำหรับงบลงทุน4,121.6799 ล้านบาท   จำแนกเป็น ระบบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน 6,900 โรงเรียน จำนวนเงิน 2,948 ล้านบาท  จัดหาระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Soft ware  จำนวน 236 ล้านบาท  ระบบDATA Center จำนวน  261 ล้านบาท   ระบบคอมพิวเตอร์ของ สพป.& สพม. จำนวน 162 ล้านบาท  พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 50 ล้านบาท  วางระบบเครือข่าย Networking  จำนวน 514 ล้านบาท

      การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียน จำนวน 6,900 โรง  จะดำเนินการจัดสรร ดังนี้  โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2553   จำนวน 182 โรง  โรงเรียนศูนย์วิทยบูรณาการ ICT  จำนวน 370 ศูนย์  โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2554  จำนวน 875 โรง   โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ทั้งประถม และมัธยมศึกษา จำนวน  5,453  โรง (มีนักเรียน 200 – 800 คน/ นักเรียนน้อยกว่า 100 คน  ได้ CC 2   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ / ศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 20  โรง

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์  ผอ.สทร.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับที่ Spec ระบบคอมพิวเตอร์ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เริ่มแล้ว

 1. chai พูดว่า:

  สเป็กคอมพิวเตอร์ปี54นี้ กับปีที่แล้ว(ปี53)ต่างกันมากนะครับแต่รัดกุมยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับ

 2. อรวรรณา ศรีโกศัย พูดว่า:

  เรียน ผอ.ที่เคารพ
  ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า เมื่อใดที่มีการจัดอบรม เมื่อนั้นระบบงานe-filing เป็นต้อง load ในแต่ละเมนู ช้า ต้องแก้ปัญหาโดยการจัดเวลาการเข้าใช้ระบบ e-filing ปัจจุบัน คือ ก่อน08.30 น หรือ 13.00 น หรือ หลัง 1600 น จึงเรียนมาเพื่อขอคำแนะนำ นอกจากจะต้องจัดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีวิธีการอื่นอีกหรือไม่อย่างไร
  ด้วยความนับถืออย่างสูง
  นส.อรวรรณา ศรีโกศัย (สารบรรณกลุ่ม e-filing)กลุ่มออกแบบฯ สอ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s