สพฐ. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียในการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

โดย นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

      หลายปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงทุนจำนวนมหาศาล ในการจัดทรัพยากร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  ดังจะเห็นได้จาก งบประมาณปี 2551- 2554 ที่ใช้ใน การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 13,352  ล้านบาท

งบประมาณ ปี 2551            จำนวน   608     ล้านบาท

งบประมาณ ปี 2552            จำนวน  574     ล้านบาท

งบประมาณ ปี 2553            จำนวน  7,949  ล้านบาท

งบประมาณ ปี 2554            จำนวน  4,221  ล้านบาท

                                  รวม     13,352  ล้านบาท

     สพฐ. พบว่า การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไปยังโรงเรียน อย่างเดียวไม่พอ และไม่สามารถ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ให้สูงขึ้นได้  หากไม่พัฒนาคน ดังนั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ จึงอยู่ที่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในโรงเรียน  ให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เป็นเครื่องมือ การจัดการเรียนการสอน

     ฉะนั้น การดำเนินการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  จำเป็นต้องเน้น ไปที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT แล้ว ครูก็สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือ การจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

     สพฐ. จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ไปเมื่อในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2553 จำนวน 68,400 คน โดยเริ่มจาก ฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 700 คน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีความสามารถ เป็นวิทยากรแกนนำ อบรมครูด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน

     จากนั้น สพฐ.ได้มอบภาระกิจให้ศึกษานิเทศก์ ทั้งจำนวน 700 คน ไปอบรมขยายผลให้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ทั้งหมด 68,400 คน โดยใช้หลักการ 1 ต่อ100 หมายความว่า ศึกษานิเทศก์ 1 คน ไปอบรมครู 100 คน โดยสพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณตาม แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 ไปยังสพท.ทั่วประเทศ  ซึ่งการนี้ใช้งบประมาณ ไปทั้งหมด 191 ล้านบาท ขณะนี้ การอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของสพฐ. ได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแล้ว  ได้มีการติดตามประเมินผลการอบรมพัฒนาครูICT  พบว่า  ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสพฐ. ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สูงอายุ คือ มีอายุ 45-58  ปี  ทำให้ การเรียนรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ของครูสูงอายุ จึงเกิดการเรียนรู้อย่างช้าๆ  และที่สำคัญจำไม่ค่อยได้  ดังนั้น การนำกลับไปใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียน เพื่อใช้พัฒนาการสอนในชั้นเรียน  จึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์  ในเรื่องนี้ สพฐ. ทราบและกำลังหาทางปรับแนวทางการอบรมพัฒนาครู โดยอาจต้องให้ครูที่เคยผ่านการอบรมแล้ว กลับมาเติมเต็มความรู้ อีกครั้ง

      และในเร็วๆ นี้ สพฐ. จะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพฐ.จำนวน 10,000 คน ให้มีความรู้ความสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  ไปใช้เพื่อการบริหารการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 14 ล้านบาท ไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  หลักสูตรการอบรมผู้บริหารโรงเรียน นี้ ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ ที่เกี่ยวกับ 

–          เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เช่น Twister , Wiki , Youtube , Facebook , Blog ฯลฯ   

–          เทคนิควิธีการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต (Search Engine)  

–          การสร้างสังคมออนไลน์ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน (Social Network) 

–           พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

–          ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของสำนักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียน   

–          ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Mail

     ซึ่งจะเห็น ได้ว่า สพฐ. เร่งดำเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสพฐ.  ให้มีความรู้ และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ สพฐ. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียในการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

  1. ภารดี โฆษะวิสุทธิ์ พูดว่า:

    ไม่ทราบว่าจะมีจัดแข่งประกอบคอมพิวเตอร์ของเด็ก ม.ต้น อีกเมื่อไหร่และที่ไหนบ้างคะ ลูกชายอยู่ ม.1 สามารถฃ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่ 9 ขวบและต่อได้เร็วมากค่ะ ประมาณ 8 นาทีเท่านั้น

    • anekrati พูดว่า:

      การแข่งขัน ฃ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ขณะนี้มีการจัดการแข่งขันที่งานศิลปหัตถกรรมอยู่ครับ วันที่15-17ธค.53 ที่เชียงราย วันที่23-25 ธค.53ที่จ.ตรัง วันที่24-26ธค.53 ที่อุดรธานี และวันที่27-29ธค.ที่อยุธยา ครับ จากนั้นจะไปจัดการแข่งขันระดับประเทศที่เมืองทองธานี วันที่26-28 มค.54 ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s