งานมหกรรม ComWorld & eBook Fair

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นคุณค่า และประโยชน์ของการนำทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยจัดงานรณรงค์ให้ครูนักเรียน  และประชาชน ร่วมกันผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเรียน และเป็นการสะสมไว้เป็นห้องสมุด e-Book และคลังความรู้  ในงานมหกรรม ComWorld & eBook Fair  โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท ดิแอสไพเรอร์ส กรุ๊ฟ จำกัด จัดงานมหกรรม ComWorld & eBook Fair  ครั้งที่ 10 ที่ สยามพารากอนฮอลล์ ชั้น 5  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2553 – 3 ตุลาคม 2553  ในงานนี้ ได้จัดให้

 มีการประกวดอีบุ๊ค ดีเด่นแห่งปี (Thailand eBook Award) และ มีการประกวดความรู้ และการแข่งขันทักษะซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ (IT Boy Scout 2010)  

     สำหรับการประกวดอีบุ๊ค ดีเด่นแห่งปี (Thailand eBook Award) มีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ครู และนักเรียน

ผู้ชนะรางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ผู้ชนะรางวัลที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา  3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ผู้ชนะรางวัลที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา  2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

     ส่วน งานการประกวดความรู้ และการแข่งขันทักษะซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ (IT Boy Scout 2010)  มีโรงเรียนหลายโรงเรียนทั้งจากต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ ที่ส่งทีมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ พบว่ามีนักเรียนที่เก่งๆ และมีความสามารถดีมากๆ  ซึ่งกระบวนการแข่งขันทักษะซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ นี้ สพฐ. เห็นความสำคัญจะส่งเสริมและสนับให้มีการแข่งขันในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  อย่างต่อเนื่องในเดือนธันวาคม 2553 นี้ 

รายชื่อครูและนักเรียนที่ชนะการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานComWorld Thailand 2010 ที่สยามพารากอน

1.ระดับครูระดับมัธยมศึกษา

นายริปอง  กัลป์ติวาณิชย์ โรงเรียนศิรินธรราชวิทยาลัย  จ.นครปฐม

 ชนะรางวัลที่ 1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง  อัมพชาดก และติตติรชาดก

                นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพฯ  

ชนะรางวัลที่ 2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง นางวิสาขามหาอุบาสิกา

                นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ  โรงเรียนบ้านหลวง  จ.น่าน

ชนะรางวัลที่ 3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.ระดับครูระดับประถมศึกษา

                นางอุษา  นารถไพรินทร์  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก จ.นครศรีธรรมราช   

ชนะรางวัลที่ 1  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง  Number

                นางสุนันทา  พิมพิศาล โรงเรียนปทุมานุกูล  จ.นครศรีธรรมราช 

ชนะรางวัลที่ 2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ปัจจัยการเจริญเติมโตของพืช

                นางสาวกัญฐภา  เต่าสุวรรณ  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ

ชนะรางวัลที่ 3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง Comparison การเปรียบเทียบ

3.ระดับนักเรียน

เด็กหญิงอรจริญา พานำมา โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  จ.อุทัยธานี 

ชนะรางวัลที่ 1  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เที่ยววัดใจต้องไปภูกระดึง

นางสาวกัลยรัตน์  แสนสุข โรงเรียนอัมพรไพศาล  จ.นนทบุรี

ชนะรางวัลที่ 2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง มาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอย

นายกรวิชญ์ ขวัญอารีย์  โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จ.นนทบุรี  

ชนะรางวัลที่ 3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ท่องเที่ยวไทยไปกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

 รายชื่อนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ กิจกรรม IT Boyscout  ในงานComWorld Thailand 2010 ที่สยามพารากอน

ด.ช.กฤษฎา  อินทุโสภณ และด.ช.นงนภัส  ผุยรอด นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนโชคชัยรังสิต  ชนะรางวัลที่ 1

ด.ช.วชร  คันธารัตนกุล และด.ช.บุณยกร  เรืองนนท์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนสุขฤทัย  ชนะรางวัลที่ 2

ด.ช.อภิพิชญ์  ธรรมอาชีพ และด.ช.บุญฤทธิ  กล่ำโพล้ง  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนโยธินบูรณะ  ชนะรางวัลที่ 1

ด.ช.คมกฤช  ดีสมเจริญเดช  และด.ช.ณัฐภาส  ยี่จีน  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-2โรงเรียนโยธินบูรณะ  ชนะรางวัลที่ 2

ด.ช.สุณัฐ ประพาฬวงศ์ และ ด.ช.พงศ์พีระ  ยังเจริญ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุนบาลลพบุรี  ชนะรางวัลที่ 1

ด.ช.กมลเพชร  ฤกษ์นิยม  และ ด.ช.เสฎฐนันท์  ตั้งคุณศิริ  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนบัวพญาไท  ชนะรางวัลที่ 2

ด.ญ.ฐิตาภา ไทยปรีชา  และ ด.ญ.พิชชาพร  ปัญจสมานวงศ์  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนบัวพญาไท  ชนะรางวัลที่ 3

  รายงานโดย เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์  ผอ.สทร.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s