การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบe-Learning ของสพฐ.(OBEC LMS) ตอนที่3 MMS และLMS

โดย นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

    2. ระบบบริหารจัดการข้อมูล (MMS) เป็นระบบที่ช่วยสร้างฐานข้อมูลให้เป็นศูนย์ข้อมูล เนื้อหาสาระ องค์ความรู้ต่างๆที่สะดวกรวดเร็ว และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไป โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะใช้ระบบของ Moodleในการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้ว่าจะให้สมาชิกระดับไหน หรือคนไหนสามารถเข้าไปจัดการหรือดู ข้อฒุลได้ และเมื่อมีการจัดการข้อมูลของแต่ละกลุ่มแล้ว จะมีระบบ Index ในการจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น  2 ลักษณะ คือ

– 2.1 จำแนกข้อมูลตามชนิดไฟล์ ชื่อไฟล์ วัน/เดือน/ปี

-2.2 จำแนกข้อมูลตามดัชนี Index  เช่น ชื่อผู้แต่ง คำหลัก หมวดหมู่   ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ไฟล์ที่จัดการผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS สามารถทำการสืบค้นข้อมูลได้ทั้งสองลักษณะ

   การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS จะพัฒนาร่วมกับระบบของ Moodle เนื่องจากระบบของ Moodle มีระบบMMSที่สามารถแบ่งกลุ่มข้อมูล และสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลระดับย่อๆได้ตามที่ต้องการ แต่ยังขาดระบบที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล  และระบบของ Moodle ยังไม่มีระบบ e-Library ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักบรรณารักษ์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ตาม Keyword

                                                                                                                                                                                                                                                                    3.ระบบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) เป็นระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning ซึ่งมีระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ได้หลากหลายรูปแบบ  ทั้งที่จัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา และเป็นแบบสอนซ่อมเสริมการเรียนในชั้นเรียน

3.1 ส่วนประกอบของระบบ LMS  จะประกอบด้วย

ระบบรองรับการสร้างรายวิชา และสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆของรายวิชา

 • ชื่อรายวิชา
 • รหัสรายวิชา
 • คำอธิบายรายวิชา / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือจุดประสงค์การเรียนรู้
 • ชื่อผู้สอนในรายวิชานั้น
 • หน่วยการเรียนรู้ต่างๆของรายวิชา ซึ่งสามารถกำหนดเวลาเรียนได้ตามความต้องการ โดยต้องได้รับการยินยอมจากครูที่ดูแลรายวิชา นั้น ก่อน
 • แบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละวิชา
 • แบบทดสอบวัดผลในแต่ละจุดประสงค์ของรายวิชา
 • วันที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเรียน
 • วันที่ปิดการลงทะเบียน

-ระบบควบคุมการแสดงผลรายวิชา

 • ครูผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ (เปลี่ยน Theme)
 • ระบบนี้จะมีรูปแบบการแสดงผล (Theme) อย่างน้อย 24 แบบ

มีระบบสร้างบทเรียนที่รองรับรูปแบบต่างๆได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของครูผู้สอน ดังนี้

 • เนื้อหาที่เป็น Text
 • เนื้อหาที่เป็น Flash
 • เนื้อหาที่เป็น Video On Demand
 • เนื้อหาที่เป็น HTML Format
 • เนื้อหาที่เป็นไฟล์นำเสนอรูปแบบต่างๆ
 • เนื้อหาที่เป็นบทเรียนที่เป็นมาตรฐาน เช่น AICC , SCORM 2004  เป็นต้น
 • มีเครื่องมือ ที่ให้ครูผู้สอนสามารถนำไปสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ  ได้อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องไปพึ่งโปรแกรมจากที่อื่น เช่น มีเครื่องมือใช้สร้างใบงาน ใบความรู้ ได้
 • มีระบบจัดลำดับก่อน หลังของหัวข้อบทเรียนที่สร้างขึ้นได้
 • มีระบบกำหนดสถานการณ์แสดงเนื้อหาบทเรียนได้ และสามารถกำหนดช่วงเวลาแสดงผลบทเรียน ได้
 • สามารถใส่เนื้อหาให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลด ไปศึกษาในสกุลต่างๆได้
 • ผู้สอนสามารถบันทึกบทเรียนเพื่อนำเสนอในรูปแบบOff Line ผ่านCD Rom ได้

มีระบบการสร้างและบริหารคลังข้อสอบ   ดังนี้

 • มีระบบรองรับการจัดเก็บคลังข้อสอบ   แยกเป็นหัวข้อคำถาม  ซึ่งจัดเก็บแบ่งแยกตามแผนก ลำดับชั้น ลำดับความยากง่าย หรือ แยกความเหมาะสมของข้อสอบ แต่ละหัวข้อว่าเหมาะกับข้อสอบ ตามจุดประสงค์การสอนหรือไม่  แยกข้อสอบกลางภาค  ข้อสอบปลายภาค
 • สนองตอบครูผู้สอน ที่ต้องการจัดทำข้อสอบ สามารถเลือกข้อสอบ /คำถาม จากคลังข้อสอบได้
 • ระบบต้องรองรับการสร้างข้อสอบแต่ละข้อ เพื่อเก็บไว้ในคลังข้อสอบ ดดยสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ระบบ ได้ เช่นระบุจุดประสงค์ ระบุความยากง่าย ระบุประเภทความเหมาะสมในการวัดผลของข้อสอบ
 • มีระบบรายงานผลการสอบ และค่าการวิเราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อได้
 • ระบบสามารถสุ่มชุดข้อสอบ ได้
 • สามารถจัดกลุ่มข้อสอบตามลำดับความยากง่ายได้
 • ในการพัฒนาระบบ จะจัดหาเพิ่มเติมข้อทดสอบ ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง อัตนัย และปรนัย ไว้ในคลังข้อสอบ

มีเครื่องมือส่งเสริมการเรียน  ดังนี้   มี หน้าต่างประกาศข่าว  กระดานข่าว ห้องสนทนา และปฎิทินสว่นตัว  ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบ ได้ สามารถเข้ามาดูข่าว เขียนข่าว นัดหมาย ได้  มีe-Mail

-มีระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน  ที่ระบบสามารถแสดงสถิติการเรียนเป็นรายบุคคล ระบบกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล  สามารถสรุปคะแนนและผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

-มีระบบควบคุมห้องเรียน  ซึ่งระบบสามารถแบ่งกลุ่มผู้เรียนในแต่ละรายวิชา หรือรายหลักสูตร  กำหนดความรับผิดชอบรายวิชาให้แก่ครูเป็นรายวิชาหรือเป็นบุคคล หรือเป็นทีม  และสามารถพิมพ์รายงานผลการเรียนทั้งรยบุคลและรายกลุ่ม

3.2 การออกแบบนำข้อมูลเข้า(Input Design)ระบบLMS   การออกแบบข้อมูลนำเข้าของระบบ แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้สอน การนำเข้าข้อมูลจะพัฒนาโดยใช้ระบบของ Moodle เป็นหลัก และในส่วนที่ 2 นี้ เป็นส่วนของผู้เรียน ได้นำระบบ CMS เข้ามาใช้ในการนำเข้าข้อมูลของระบบ ซึ่งการทำงานของทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้

 • ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามาทำการเพิ่ม ลบ แก้ไขรายวิชา หรือในส่วนอื่นๆได้
 • ครูผู้สอน สามารถจัดการกับรายวิชาให้แก่นักเรียนได้
 • นักเรียนระบบจะแยกการทำงานไว้ในระบบCMS เพื่อความเป็นสัดส่วนในการใช้งาน นักเรียนสามารถเข้ามารับทราบเนื้อหาบทเรียน  เรียน ทดสอบ และส่งงาน ผ่านระบบ

3.3 การออกแบบจอภาพ (Output Design) การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือใช้ระบบ Moodle  เป็น Back End เพื่อให้ผู้ดูแลระบบและครูเข้ามาจัดการระบบต่างๆ และจะพัฒนาระบบ Output ใหม่ ให้เป็น Front End สำหรับให้นักเรียนเข้ามาใช้งานระบบผ่านระบบCMS

3.4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design )  เป็นการพัฒนในส่วนของ Use Case Diagram ของระบบLMS และ ออกแบบโครงสร้างการออกแบบนี้ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

8 ตอบกลับที่ การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบe-Learning ของสพฐ.(OBEC LMS) ตอนที่3 MMS และLMS

 1. wanchai พูดว่า:

  การเรียนที่ใช้ระบบLMSของที่โรงเรียนของผม เขาใช้e-Learnnig ของMoodle อยากจะเปลี่ยนมาใช้OBECLMSต้องทำอย่างไรติดต่อกับใครครับ

  • anekrati พูดว่า:

   ยินดีมากครับที่สนใจOBECLMS ขณะนี้ สทร.และสำนักงานเขตพื้นที่ กำลังอบรมขยายผลการใช้ระบบOBECLMSให้แก่โรงเรียน ครับ ลองพยายามติดต่อสอบถามเขตพื้นที่ หรือจะโทรไปที่สทร.ก็ได้ครับ

 2. กัมปนาท สุขสงวน พูดว่า:

  ดีมาก มากครับ ท่าน ผมอยากให้ User Interface ดูอินเตอร์ มีระดับ ใช้งานง่าย ๆ นะครับ สนับสนุนการพัฒนา OBECLMS ครับ จะทำให้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบ e-Learning ในสถานศึกษาประสบผลสำเร็จครับ Interface ที่เหมาะสำหรับ ประถมศึกษา เหมาะกับ มัธยมศึกษา

 3. jumpuko พูดว่า:

  ความสามารถเหมือน Moodle ทุกประการหรือไม่ และสามารถ เพิ่ม-ลบ Module หรือ Plugin ได้หรือไม่

  • anekrati พูดว่า:

   ความสามารถเหมือนMoodleเลย เพราะ ม.เทคโนโลยีสุรนารีเขาพัฒนาต่อยอด โดยสพฐ.จ้าง

   • krunirun พูดว่า:

    ของผมลองลงดูแล้ว กับ ubuntu 8.04 มันมีปัญหา แบบนี้
    Warning: include() [function.include]: Failed opening ” for inclusion (include_path=’.:/usr/share/php:/usr/share/pear’) in /home/obeclms3/obec3/index.php on line 5
    แก้อย่างไรครับ รบกวนโทรบอกด้วยครับ 0869432076

 4. ติดตั้งโปรแกรม OBECLMS 3.1 แล้วมีปัญหา Warning: include() [function.include]: Failed opening ” for inclusion (include_path=’.:/usr/share/php:/usr/share/pear’) in /home/obeclms3/obec3/index.php on line 5 แก้ไขอย่างไร ช่วยตอบกลับด้วย 0869432076 ครูนิรันดร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s