การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบe-Learning(OBEC LMS)


 ตอนที่ 2 ระบบบริหารจัดการ CMS
โดย นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
         ระบบOBECLMS ของสพฐ. ที่พัฒนาต่อยอดใหม่ประกอบด้วย 6 ระบบย่อย  ดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการเว็บไซด์ e-Learning (CMS)
2. ระบบบริหารจัดการข้อมูล (MMS)
3. ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS)
4. ระบบบริหารจัดการแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
5. ระบบบริหารจัดการห้องสมุดเสมือน(e-Library)
6. ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ (USER)

        1. ระบบบริหารจัดการเว็บไซด์ e-Learning (CMS) เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภายในเว็บไซด์ทั้งหมด ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ทำได้ง่ายขึ้น และสามารถปรับปรุงข้อมูลสาระการเรียนรู้ เนื้อหา องค์ความรู้ ให้เป็นปัจจุบัน
1.1 ส่วนประกอบของระบบบริหารจัดการเว็บไซด์ CMS จะประกอบด้วย
-บทความ ที่นำเสนอองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกับการให้ความรู้ ต่างๆ
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาความรู้ ในสาระต่างๆตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม ตามโครงสร้างของการบริหารจัดการ ดังนี้
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
-กระดานสนทนา เป็นส่วนที่สมาชิกของระบบสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตน
สนใจ หรือมีปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความเห็นกัน
-ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าว หรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งในเนื้อหาข่าวสารจะแสดงหัวข้อข่าว เนื้อหารายละเอียดของข่าว วันที่ประกาศข่าว วันสิ้นสุดประกาศ ผู้ประกาศ รูปภาพประกอบข่าว และมีส่วนที่แนบเอกสารเพิ่มเติมข่าวสารอีก
-กิจกรรม เป็นการนำเสนอภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมวันสำคัญ ของโรงเรียน /ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย หัวข้อกิจกรรม ภาพกิจกรรม คำอธิบายเนื้อหาของกิจกรรม
-ปฎิทินกิจกรรม เป็นการแสดงตารางกิจกรรม หรือตารางการปฎิบัติงานต่างๆว่า มีกิจกรรมใดบ้าง
-สมุดเยี่ยมชม เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้เข้ามาลงชื่อผู้เข้าชมเว็บไซด์ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การติ และชมเกี่ยวกับเว็บไซด์
-สถิติผู้เยี่ยมชม เป็นการแสดงจำนวนคนที่กำลังเข้าเว็บไซด์อยู่ โดยมีการแสดงหมายเลข IP ที่ผู้ใช้ติดต่อเข้ามา แสดงจำนวนบุคคลที่เข้ามาใช้งานทั้งหมด และจำนวนบุคคลที่กำลังใช้งานอยู่
-สนทนาออนไลน์ เป็นส่วนที่ผู้ใช้ บุคคลทั่วไปสามารถ เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม-ตอบปัญหาต่างๆ กับผู้ ที่กำลังใช้งานในระบบเว็บไซด์อยู่
-ข้อคำถาม เป็นส่วนที่สมาชิกของระบบสามารถสอบถามประเด็นที่ตนสนใจ หรือมีปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกัน
-ถาม-ตอบ เป็นส่วนของการตอบปัญหาที่พบบ่อยๆ เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บิการอีกช่องทางหนึ่ง
-ระบบกรองคำหยาบ เป็นระบบที่ช่วยกรองคำหยาบ คำเหมือนต่างๆ เพื่อให้คำ ที่ผู้ใช้กรอก/เขียนเข้ามา ได้มีการกรองเพื่อตรวจสอบคำต่างๆที่ไม่สุภาพ
-รวมลิงค์เป็นข้อความ เป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ ในลักษณะของการให้คลิกลิงค์ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจ ในเว็บไซด์ นั้นๆ
-ดาวน์โหลด เป็นส่วนที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดาวน์โหลด เอกสารต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบ อัพโหลดไว้ไปใช้งานได้

1.2 การออกแบบนำข้อมูลเข้า(Input Design)  ระบบCMS ในการนำเข้าข้อมูล จะต้องออกแบบระบบให้เป็นมาตรเดียวกันในทุกๆโมดุลการทำงานของระบบCMS และมีขั้นตอนการทำงานที่ง่าย สมบูรณ์แบบ
1.3 การออกแบบจอภาพ (Output Design)  ในระบบOBECLMS ที่จะนำมาใช้งานนั้นใช้ระบบCMS เป็นหลักในการแสดงผลข้อมูลของทุกระบบ ในการออกแบบจอภาพจึงต้องพิจารณาออกแบบให้ทุกระบบใช้งานร่วมกันได้ โดยแต่ละระบบต้องมีการทำงานที่เป็นอิสระกัน ดังนั้นโครงสร้างระบบCMS จะมีโครงสร้าง 5 ส่วน คือ ส่วนหัว เมนูส่วนซ้าย เมนูส่วนขวา ส่วนกลาง และส่วนท้าย ซึ่งแต่ละส่วนจะมีไฟล์โปรแกรม 1 ไฟล์ โดยการแสดงผลเว็บไซด์ 1 เว็บ
1.4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design )  เป็นการนำส่วนประกอบของระบบCMS มาออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลในลักษณะของ Unified Modeling Language ในส่วนของ Use Case Diagram และ Entity Relationship Model เพื่อนำโครงสร้างการออกแบบนี้ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ                                                                                                                                                           

    1.5 เอนติตี้รีเชั่นชีพโมเดล Entity Relationship Model   เป็นการจำลองข้อมุลที่เน้นมุมมองด้านบน สำหรับการออกแบบข้อมูล แต่ไม่ได้อธิบายถึงการเก็บข้อมูลในแต่ละรายการ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เน้นการสร้างข้อมูลในระดับหลักการ และไม่ขึ้นกับระบบการจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งไม่ขึ้นกับข้อมูลทางกายภาพ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบe-Learning(OBEC LMS)

  1. anekrati พูดว่า:

    OBEC LMS : Office of The Base Education Commission Learning Management System เป็นระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย รูปแบบ e-Learning ที่ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบการเรียนการสอน (LMS) ให้ใช้งานได้ทุกโรงเรียนโดยไม่จำกัดผู้ใช้ มอบให้โรเรียนติดตั้งไว้ที่เครื่องServer ของโรงเรียน พร้อมทั้งได้พัฒนาเนื้อหาสาระ(Content) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นระบบให้แก่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s