สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมกระตุ้นให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ Online

โดย นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคสังคมออลไลน์ ( Online) นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักดีว่าต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ให้เร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม จึงได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ Online โดยการจัดทำโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้
การดำเนินงานในครั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดทำโครงสร้างเนื้อหา รูปแบบ แนวทางในการประกวดสื่อฯ พร้อมทั้งทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน จากนั้นประกาศเชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ Online ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในขณะเดียวกัน สทร.ได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณไปให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทำการคัดเลือกผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ Online ที่ชนะ ผ่านระดับเขต แล้วส่งผลในที่ชนะไปให้ สทร. สพฐ. คัดเลือกและตัดสินผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระดับชาติอีก ซึ่งในขั้นตอนนี้มีผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 133 เรื่อง
จากนั้น สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ มหาวิทยาลัย ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการพิจารณาการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1 คณะกรรมการได้ คัดเลือก เหลือ 39 เรื่อง และรอบตัดสินผล ครั้งที่ 2 เหลือ 22 เรื่อง ซึ่งผู้จัดทำผลงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องดำเนินการแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
สำหรับผลการตัดสินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2553 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรางวัล จำนวน 22 เรื่อง ใน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 6 เรื่อง
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 3 เรื่อง
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 เรื่อง
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 เรื่อง
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 เรื่อง
สำหรับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีผลงานส่งเข้ารับการคัดเลือก 4 เรื่อง แต่ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ได้มีพิธีการมอบเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร โดยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์) ได้เป็นประธานการ มอบเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 21 ท่าน ดังต่อไปนี้
รางวัลระดับ เงิน มี 5 รางวัล ได้แก่
1.เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำ นายจิรพงษ์ คำปวง โรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน
วิทยา
2. เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผู้จัดทำ นายเกรียงไกร มาตรมูล โรงเรียนบ้านค่า
3. เรื่อง การหารจำนวนที่มีตัวตั้งมีสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก ผู้จัดทำ นายสมภาร นิยม โรงเรียนนาจะหลวย (กรป. กลางอุปถัมภ์)
4. เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์ ผู้จัดทำ นายวิทยา กุออ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน
5. เรื่อง การอ่านจับใจความ ผู้จัดทำ นางศิริพร คำปวง โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา
รางวัลระดับทองแดง มี 8 รางวัล ได้แก่
1. เรื่อง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ผู้จัดทำ นางสาวกนกวรรณ สุริฉาย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
2. เรื่อง มาสนุกกับมาตราตัวสะกด ผู้จัดทำ นางสุปราณี ณ สุวรรณ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
3. เรื่อง คำเป็นคำตาย ผู้จัดทำ นางละไม ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนวัดท้าวโทะ
4. เรื่อง การใช้บรรบัน ผู้จัดทำ นายเสถียร บุตรหนองแสง โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
5. เรื่อง คำพังเพยน่ารู้ ผู้จัดทำ นายสุพรม ปุตะโคตร โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม
6. เรื่อง การคูณเศษส่วน ผู้จัดทำ นายอุเทน กาญวิจิตร โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
7. เรื่อง พฤติกรรมที่ปลอดภัย ผู้จัดทำ นายสมชัย จารุจิตร โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
8. เรื่อง ศิลปะตะวันตก ผู้จัดทำ นายอุทัย เสนารักษ์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
รางวัลระดับชมเชย มี 9 รางวัล ได้แก่
1. เรื่อง ผะหยาล้านนา ผู้จัดทำ นางสาวอภิกา จัตุกุล โรงเรียนบ้านแปลง 5
2. เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้จัดทำ นายศุภณัฐ เขียวมณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
3. เรื่อง สมการและการแก้สมการ ผู้จัดทำ นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
4. เรื่อง ร้อยละ ผู้จัดทำ นางลัดดา ดีพา โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
5. เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ผู้จัดทำ นางนาถฤดี แซ่ตัน โรงเรียนสตรีระนอง
6. เรื่อง หน้าที่และส่วนประกอบของพืช ผู้จัดทำ นายอารี มีนา โรงเรียนบ้านตูเวาะ
7. เรื่อง เคมีพื้นฐาน ผู้จัดทำ นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี
8. เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ผู้จัดทำ นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช โรงเรียนวัดอ่างทอง
9. เรื่อง ภาวะโลกร้อน ผู้จัดทำ นายอุทัย เสนารักษ์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ขณะนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ประกาศผล ให้ทราบทางเว็บไซด์ obec.go.th แล้ว

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s