การสัมมนาวิชาการ : การศึกษาแห่งอนาคตเป็นจริงได้ด้วย ICT

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ : การศึกษาแห่งอนาคตเป็นจริงได้ด้วยICT ( Enabling Future Education with ICT ) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ว่า   การปฎิรูปการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษที่สอง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เด็กเยาวชนมีความรู้ มีคุณธรรม มีคุณภาพตามศักยภาพในการพัฒนาตนเอง โดยการนำเอา ICT มาช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ลดปัญหาการขาดแคลนครูหรือบุคลากรทางการศึกษา    ในแนวทางการปฎิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงอยากให้นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล ให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ ICT และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานด้าน ICT  สำหรับ การปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดังนั้น ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบ นโยบาย 3 ข้อ  คือ
   1. การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ National Education Network (Ned-Net)  ซึ่งจะเป็นการหลอมรวม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (MoE-Net) เข้ากับ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ ออฟติก ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)หรือ(Uni-Net) จะเป็นผลทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน พัฒนาไปได้รวดเร็ว อันส่งผลให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน / มหาวิทยาลัย มีความเร็วสูง ตั้งแต่ 4 – 10 Mbps
   2. การตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ หรือ National Education Information System  ศูนย์จะจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครู อาจารย์ นักเรียน ตั้งแต่โรงเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษาของกศน. วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ ครม.ได้อนุมัติให้ตั้ง ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พร้อมจัดงบประมาณในเบื้องต้นมาให้ 5 ล้านบาท สำหรับดำเนินการ
   3. ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ National Learning Center  ซึ่งศูนย์นี้ จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมเนื้อหา สาระความรู้ อย่างเป็นระบบ ทั้งสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสิ่งพิมพ์ กับสื่อที่เป็น Digital Content เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียนเข้ามาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร. เรียบเรียง และรายงาน

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s